Privacy verklaring

 

PRIVACY VERKLARING

Via de website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. NeldeMol.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houdt NeldeMol.nl zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de website verkrijgt NeldeMol.nl bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven worden bewaard en gebruikt, in het kader van de opgevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze verstrekt worden om te verwerken.

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruikt NeldeMol.nl NAW-gegevens, e-mailadres en verdere (optionele) zelf opgegeven informatie.

Gebruik en opslag van klantgegevens

Ter behoeve van een goede dienstverlening ontvangt NeldeMol.nl bepaalde gegevens. NeldeMol.nl verklaart alle gegevens uitsluitend te gebruiken ter behoeve van en alleen voor noodzakelijk gebruik. Gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij anders nadrukkelijk vermeld of tenzij daar noodzaak toe is en altijd met schriftelijke toestemming.

Verstrekking aan derden

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van uw verzoek. Daarbuiten deelt NeldeMol.nl de verstrekte gegevens niet met derden. Wel zijn op de website socialmedia button(s) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten persoonsgegevens.

Cookies

Op de website worden door NeldeMol.nl, en derden, cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan de website het apparaat van bezoekers worden geplaatst of via het apparaat uitgelezen kunnen worden. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen, (gepersonaliseerde) advertenties te tonen en socialmedia toepassingen mogelijk te maken. Op NeldeMol.nl worden er geen cookies geplaatst voor advertenties.

Beveiliging

NeldeMol.nl neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de site zijn verbonden. NeldeMol.nl kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. NeldeMol.nl raadt aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

NeldeMol.nl behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat bezoekers van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met NeldeMol.nl opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die met uw toestemming gebruikt worden, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens wilt laten beperken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt NeldeMol.nl als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Nel de Mol
Boerhoornweg 19
7875 BG Exloo
www.Neldemol.nl
info@neldemol.nl